Alert: Affiliate Click Through

Naar aanleiding van de melding van Het Loket inzake de ‘alert m.b.t.affiliate click through’ zie: https://tinyurl.com/yay3yr7e willen wij u ervan op de hoogte stellen dat wij als Gateway een aantal maatregelen getroffen hebben om dit te voorkomen, waarmee we technisch voldoen aan alle eisen/aanbevelingen die gesteld worden in het door het Loket aangeleverde document.

Dit neemt niet weg dat de verplichting om actief op te treden om overtredingen van affiliates te voorkomen en de verplichte borging, dat de maatregelen ook worden getroffen in het platform van u, de Content Provider, blijven bestaan.

Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij dat graag, voor eventuele technische vragen inzake Mobile Billing kunt u rechtstreeks mailen naar: mcb@targetpay.com

Posted in News | Comments Off

Per 1 juli 2017 mag u geen kosten voor klantenservice via 090X-nummers in rekening brengen

Momenteel brengen veel bedrijven via 090x-nummers extra kosten, tot maximaal één Euro per gesprek, in rekening voor klantenservice. Met ingang van 1 juli aanstaande is dat verboden.

De nieuwe wetgeving is alleen van toepassing op bestaande klanten die service of informatie verlangen van bedrijven waar ze klant zijn.

Voor 090x-nummers die ingezet worden voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor spelletjes, amusement of erotische diensten, is de nieuwe wetgeving niet van toepassing.

Zie voor meer informatie: acm.nl/klantenservicetarieven, voor eventuele vragen en/of advies kunt u mailen naar: sales@targetmedia.nl.

 

Posted in News | Comments Off

Nieuwe Gedragscode voor Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten

Nieuwe Gedragscode voor Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten

Er is voor de Gedragscode SMS Dienstverlening en de Gedragscode Mobiele Internet Diensten een nieuwe geïntegreerde versie uitgebracht, genaamd Gedragscode voor Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten welke op 1 oktober 2016 in werking zal treden, met uitzondering van de artikelen 19.5, 21.3 en 27.1.a. Rekening houdend met de benodigde acties welke noodzakelijk zijn voor de implementatie van deze artikelen, treden deze artikelen in werking op 17 oktober 2016.

De Gedragscode Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten is te vinden op payinfo.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen welke zijn aangebracht in de vanaf 1 oktober a.s. geldende Gedragscode:

1) Alternatieve Autorisatie (Artikel 20)

Het is toegestaan om via alternatieve autorisatie proces de Eindgebruiker akkoord te laten geven op een betaling i.p.v. via de voorgeschreven aanmeldvormen vermeldt in hoofdstuk III en IV, mits de desbetreffende operator alsmede het Loket het proces heeft goedgekeurd. Zowel de operator als het Loket kunnen aanvullende eisen stellen aan de dienstverlening en een eventuele goedkeuring intrekken.

2) Algemene Gedragsregels Eenmalige Diensten (Artikel 21, lid 3 en lid 4)
Artikel 21, lid 3:
De Eindgebruiker dient per Eenmalige Dienst bij elke € 30,- aan kosten binnen een kalendermaand het volgende informatieve bericht te ontvangen:

“Je maakt gebruikt de dienst . Deze maand bedragen de kosten tot nu toe € <30/60/90…>. Voor vragen ga naar of bel met . Info? www.payinfo.nl.”

Artikel 21, lid 4:
Voor het aanmelden op een Premium SMS-Dienst of een MID abonnementsdienst d.m.v. de WiFi flow/SMS fallback geldt een minimum leeftijd van 18 jaar, tenzij er besteld wordt met toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de Eindgebruiker. Dit betekent dat bij gebruik van de templates behorende bij de Reclamecode SMS-Dienstverlening de tekst: “Ben je jonger dan 16 jaar? Vraag toestemming aan je ouders” vervangen dient te worden door de tekst: “Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag toestemming aan je ouders”.

3) (Tarief)communicatie na start Abonnementsdienst (Artikel 27)

De Eindgebruiker dient per Abonnementsdienst bij elke € 30,- aan kosten binnen een kalendermaand het volgende informatieve bericht te ontvangen:

“Je maakt gebruikt de dienst . Deze maand bedragen de kosten tot nu toe € <30/60/90…>. Voor vragen ga naar of bel met . Info? www.payinfo.nl.”

4) Voorafgaand advies Loket m.b.t. Dienst-uitingen (Artikel 30)

Tegen vergoeding kunnen uitingen welke gebruikt wensen te worden om te adverteren voor een Dienst, alsmede de gewenste te gebruiken schermen ter advisering voorgelegd worden aan het Loket. Echter dient deze bij een wijziging van de Gedragscode opnieuw ter toetsing worden voorgelegd, bij gebreke daarvan komt een eerder gegeven goedkeuring te vervallen. Tevens kan deze goedkeuring op een later moment alsnog worden ingetrokken.

5) Klachten met betrekking tot uitingen Affiliates (Artikel 32)

Op het moment dat het Loket driemaal een overtreding van de Gedragscode constateert van dezelfde campagne, kan het Loket de Content Provider sommeren de campagne te staken. De content provider dient uiterlijk binnen 12 uur na sommering hiervoor zorg te dragen. Tevens mag de dienst 6 weken na sommatie niet gepromoot worden. Verder kan het Loket misleidende campagnes van affiliates aan de Content Providers zenden, waarbij de Content Providers dienen te voorkomen dat hun diensten via deze campagnes worden gepromoot.

6) Boetes en refunds (compensatie voor Eindgebruikers) (Artikel 36)

De Diensteverlener is verplicht op verzoek van het Loket onmiddellijk de uitbetaling aan de Content Provider op te schorten en een eventuele boete, na een schriftelijk verzoek binnen 4 maanden aan het Loket te voldoen. Mocht de Content Provider bij meerdere dienstverleners zijn aangesloten, zal het Loket bepalen welke dienstverlener(s) zij een verzoek doet tot opschorting.

In de Gedragscode voor Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten zijn naast bovenstaande nog enkele tekstuele wijzigingen aangebracht, welke geen invloed uitoefenen op de werking van de code. En is de format van bijvoorbeeld templates, zoals het bevestigingsscherm abonnementsdienst onder gebracht in bijlagen. Hiermee telt de Gedragscode 8 bijlagen (bladzijde 38 tot en met 46).

Posted in News | Comments Off

Nieuwe gedragscode SMS Dienstverlening

Beste klant,

Er is voor de Gedragscode SMS Dienstverlening een nieuwe versie uitgebracht welke in werking is getreden op 21 mei 2016, met uitzondering van de artikelen 9,10 en 11.

Rekening houdend met de benodigde acties welke noodzakelijk zijn voor de implementatie van deze artikelen, treden deze artikelen in werking op 15 juni 2016.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen welke zijn aangebracht in de nu geldende Gedragscode:

1) Basis registratie voor content providers (artikel 4a, lid 1)

Sinds 1 april 2014 dient elke content provider zich te registreren bij het Loket, tot 21 mei 2016 werd een registratie actief na betaling. Dit is gewijzigd naar:

 

“Als de Stichting overtuigd is van de juistheid van de conform Bijlage 3 aangeleverde gegevens en, indien van toepassing,  de hiervoor bedoelde bijdrage aan de Stichting is voldaan, krijgt de registratie de status actief. De Stichting bericht de Content Provider binnen 3 weken na ontvangst of is voldaan aan de voorwaarden om de registratie de status actief te geven.”

 

2) Leeftijdsgrens (Artikel 5, lid 3)

Voor het bestellen van een Premium SMS-dienst geldt vanaf heden een minimum leeftijd van achttien (18) jaar, tenzij er wordt besteld met toestemming van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van de Eindgebruiker.

 

Dat betekent dat bij gebruik van de templates behorende bij de Reclamecode SMS-Dienstverlening de tekst: “Ben je jonger dan 16? Vraag toestemming aan je ouders” vervangen dient te worden door de tekst: “Ben je jonger dan 18? Vraag toestemming aan je ouders”. Dit dient geïmplementeerd te zijn per 4 juni a.s..

 

Dit dient ook op de plaats waar u uw dienst aanbiedt of promoot aangepast te worden.

 

3) Initiële aanmelding (Artikel 10)

Bij Unieke Shortcodes kan een Abonnementsdienst altijd begonnen en gestopt worden door het zenden van BETALEN (al dan niet voorafgegaan door een keyword), dan wel UIT of STOP, in hoofdletters of kleine letters naar de shortcode. Bijvoorbeeld: men stuurt het woord BETALEN naar shortcode 1234 om een dienst aan te melden en STOP naar shortcode 1234 om een dienst af te melden.

 

Bij Gedeelde Shortcodes dient na de shortcode het keyword gecommuniceerd te worden, eveneens gevolgd door BETALEN dan wel UIT of STOP met een spatie tussen het keyword en BETALEN dan wel UIT of STOP. Bijvoorbeeld: men stuurt de woorden ASTRO BETALEN naar shortcode 1234 om een dienst aan te melden en ASTRO STOP naar shortcode 1234 om een dienst af te melden.

 

Deze aanpassing is bij ons reeds geïmplementeerd en actief.

 

4) Aanmeldbevestiging, welkomstbericht en informatieve berichten (Artikel 11)

§  De aanmeldbevestiging aan de Eindgebruiker bestaat uit 1 SMS-bericht, bevat geen witregels en bevat (uitsluitend) de volgende tekst:

 

“SMS BETALEN naar <shortcode> voor je abonnement op <dienstnaam>. <aantal> items/<periode>, € <bedrag>/<periode>. Je betaalt via je mobiele telefoonrekening. Info: www.<domeinnaam>.nl. Afmelden? SMS stop naar <shortcode>.”

 

Bij gedeelde shortcodes dient voor “ BETALEN” het keyword te worden ingevoegd, derhalve als volgt:

 

“SMS <keyword> BETALEN naar <shortcode> voor je abonnement op <dienstnaam>. <aantal> items/<periode>, € <bedrag>/<periode>. Je betaalt via je mobiele telefoonrekening. Info: www.<domeinnaam>.nl. Afmelden? SMS stop naar <shortcode>.”

 

§  De website waarnaar in de aanmeldbevestiging wordt verwezen dient informatie te bevatten over de helpdesk en het afmelden voor de Abonnementsdienst

§  Nadat de Eindgebruiker een actieve instemming heeft gegeven conform artikel 9 (2), wordt de Abonnementsdienst gestart en ontvangt de Eindgebruiker een welkomstbericht, dat uitsluitend de volgende tekst bevat:

 

“Gratis bericht: je maakt gebruik van <dienstnaam>. De kosten zijn € <bedrag>/<periode>. Voor vragen ga naar www.<domeinnaam>.nl. Info? www.payinfo.nl.”

§  In het geval van een Abonnementsdienst is het niet toegestaan om – in aanvulling op de kosten van de Abonnementsdienst zoals vermeld in de Aanmeldbevestiging – eenmalige kosten in rekening te brengen.

5) Handhaving via het Loket (Artikel 14)

Het indien termijn van een handhaving bij de Commissie Handhaving is verruimd door het Loket.

 

Een dergelijk verzoek wordt binnen 3 maanden na het verstrijken van de in artikel 14 sub e (i) genoemde termijn ingediend. Ingeval van een ernstige overtreding is deze termijn 6 maanden. Ook indien naar het oordeel van het Loket om een andere gegronde reden een uitspraak over de dienstverlening of gedraging(en) van de overtredende Partij gewenst is, bijvoorbeeld vanwege het feit dat de dienstverlening of gedraging bij herhaling niet voldoet aan de Gedragscode, zal het Loket een verzoek tot handhaving indienen bij de Commissie Handhaving. In geval van overtreding van de SMS-Gedragscode binnen 6 maanden na de laatste overtreding, zoals verder bepaald in artikel 15 en 16 van de Gedragscode.

 

6) Boetes en refunds (Artikele 16a)

De SMS-dienstverlener zal op verzoek van het Loket onmiddellijk de uitbetaling opschorten van betalingen die hij verschuldigd is aan de Content Provider en een eventuele boete binnen een termijn van 4 maanden aan de Stichting voldoen door verrekening van de boete met de aan de Content Provider verschuldigde bedragen. Indien de aan de Content Provider verschuldigde bedragen lager zijn dan de financiële verplichtingen die de Commissie aan de Content Provider heeft opgelegd (bijv. boete of refund) dient de SMS-dienstverlener slechts het totaal van de verschuldigde bedragen aan de Stichting te voldoen en blijft de Content Provider verantwoordelijk voor betaling van het resterende bedrag.

Om bovengenoemde boete- en compensatie processen zorgvuldig uit te kunnen voeren, zal de SMS-dienstverlener:

§  Na schriftelijk verzoek van het Loket, maximaal 6 weken voordat het Loket ten aanzien van het handelen van een Content Provider een verzoek tot handhaving bij de Commissie Handhaving indient conform artikel 14 g van de Gedragscode, de aan deze Contentprovider te betalen gelden onmiddellijk opschorten totdat aan het hieronder sub b van dit artikel bepaalde is voldaan. Het Loket dient de Content Provider ervan op de hoogte te stellen dat de SMS-dienstverlener is verzocht betalingen op te schorten.

§  Nadat de Content Provider een opgelegde boete conform artikel 16 lid 4 van de Gedragscode  heeft voldaan, uitvoering heeft gegeven aan een opgelegde sanctie tot compensatie van Eindgebruikers of indien geen boete of sanctie is opgelegd, de opgeschorte betalingen na schriftelijk verzoek van het Loket vrijgeven;

§  Tot een maximum bedrag van € 25.000,- garant staan voor het betalen van de boete en het schadeloos stellen van Eindgebruikers indien naar het oordeel van de Commissie Handhaving sprake is van een ernstige overtreding door een Content Provider.

§  Regelmatig volume-checks doen om vast te stellen of sprake is van uitzonderlijk gedrag op hun netwerk, zodat mogelijke overtredingen van de Gedragscode sneller vastgesteld en beëindigd kunnen worden. Indien uitzonderlijk gedrag wordt geconstateerd, dient de SMS-dienstverlener die onverwijld te melden bij het Loket.

 

In de Gedragscode SMS Dienstverlening zijn naast bovenstaande nog enkele tekstuele wijzigingen aangebracht, welke geen invloed uitoefenen op de werking van de code.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij onze Sales afdeling via compliance@targetmedia.nl of 035-5232540.

Posted in News | Comments Off

E-mail ontvangen met vraag om (bedrijfs)informatie?

Het kan voorkomen dat u vanuit ons e-mailadres clientacceptatie@targetmedia.nl een verzoek ontvangt om extra documenten en/of gegevens aan te leveren. Dit is geen phishing mail! Als gelicenseerde betaalinstelling controleren wij actief en herhaaldelijk of onze klanten aan de acceptatie-eisen voldoen. Dit zijn wij verplicht vanuit regelgeving. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Indien u een dergelijke vraag ontvangt (let wel op de afzender) kunt u ervan uitgaan dat het een legitieme e-mail is en verzoeken wij u deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

Posted in News | Comments Off

IP adres toevoeging:

In de komende periode worden er een aantal IP-adressen aan TargetPay toegevoegd. Voor onze klanten die gebruik maken van onze API’s kan dit betekenen dat er aanpassingen gemaakt moeten worden om er voor te zorgen dat alles blijft functioneren zoals het hoort.

De klanten waar mogelijk een verandering moet worden doorgevoerd in hun eigen software ontvangen hierover van ons een mail.

De verandering betreft een toevoeging van de IP-Adressen range 78.152.58

Voor vragen kunt u contact opnemen met migratie@targetpay.com.  Vermeld in geval van vragen even uw gebruikersnaam.

Posted in News | Comments Off

Sterk verbeterde tarieven Bancontact/MisterCash

TargetPay.com verlaagt de tarieven voor Bancontact/MisterCash. Vanaf vandaag slechts 1,75% + € 0,25 per transactie!

Gebruikt u reeds Bancontact/MisterCash dan gelden de nieuwe tarieven automatisch. Wilt u Bancontact/MisterCash toevoegen aan uw betaalproducten neem dan contact op met techsupport@targetpay.com.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben neem dan contact met ons op via sales@targetpay.com of bel 035-523 25 40, wij helpen u graag verder!

Posted in News | Comments Off

E-mail notificatie voor bankbetalingen

Beste Affiliate / Dear Affiliate,

(for English see below)

Wist u dat het mogelijk is om voor de betaalvormen iDeal, Mister Cash, Sofort Banking en Paysafecard een E-mail notificatie te krijgen na een betaling. Klik hiervoor onder Mijn Account op de link Subaccounts / Layouts. Hier kunt u de layoutcode wijzigen en het E-mail adres en de betaalvormen opgeven waar u de E-mail notificatie van wilt ontvangen.

Did you know TargetPay.com supports E-mail notifications for the payment methods iDeal, Mister Cash, Sofort Banking and Paysafecard. To setup these notifications, click on the link Subaccounts / Layouts and edit the layoutcode.  Enter your E-mail address under Notifications per bank payment.

 

 

Posted in News | Comments Off

TargetPay.com klaar voor SEPA iDEAL/Automatische Incasso

Beste Affiliate / Dear Affiliate,

(for English see below)

Onze online betaalmethode iDEAL is gereed voor het Europese betalingsverkeer. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar een uniform Europees betalingsverkeer. De SEPA-verordening verplicht alle banken en gebruikers van betaaldiensten uiterlijk 1 februari 2014 aan de Europese standaarden te voldoen. Targetpay.com zal op 25 juli / 10 uur de iDEAL interface overzetten op de nieuwe SEPA aansluiting. U hoeft verder niets te doen TargetPay.com zorgt voor een probleemloze overgang.

Voor Automatische incasso hoeft u alleen maar na te gaan of uw systeem IBAN kan opslaan op de plaats waar nu het Nederlandse rekeningnummer voorkomt.

Vragen/opmerkingen?

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dit kan via ons techsupport team op techsupport@targetmedia.nl


TargetPay.com SEPA ready for iDEAL/Direct Debit

Our online payment method iDEAL is now ready for European payment transactions. This marks an important steps towards uniform European financial traffic. The SEPA ordinance obligates all banks and users of payment services to meet the European terms at the latest by February 1st, 2014. TargetPay.com wil switch the iDEAL interface over to the new SEPA connection on July the 25th at 10:00 AM. You are not required to do anything, TargetPay.com will provide a smooth transition.

For Direct Debit you only have to check if your system can save IBAN on the location where the Dutch account number is currently found.

Questions/remarks?

Please feel free to contact us should you have any questions with regards to the above. You can reach our tech support team at techsupport@targetmedia.nl

Posted in News | Comments Off

MCB Facts & Features 2013

Beste Affiliate / Dear Affiliate,

(for english see below)

Overzicht Gedragscode wijzigingen

Per 1 maart is de nieuwe gedragscode Mobiele Internet Diensten ingegaan, per 1 april jongstleden moet deze geheel geïmplementeerd zijn.

Voor Content Providers zijn er een aantal regels veranderd of hebben meer nadruk gekregen. In het bijzonder vragen we uw aandacht voor:

-          Artikel 5 inzake contact informatie

-          Artikel 14 en 15 inzake plaatsing van kijkwijzer symbolen

Voor wat betreft alle zaken die betrekking hebben op door ons gehoste schermen, hebben wij uiteraard onze schermen aangepast conform artikel 14, 15 en 16.

De informatieve SMS berichten zijn gewijzigd. Wij dragen er zorg voor dat alle informatieve SMS berichten verstuurd worden zoals benoemd in artikel 14 lid 7, artikel 16 lid 3, lid 4 en lid 5.

Wifi identificatie en SMS fallback

Naast de reguliere MCB transacties waarbij de eindgebruiker via het 3G netwerk een eenmalige of meervoudige internet transactie aanvraagt bieden wij ook een methode om dit te doen voor eindgebruikers die via een Wifi verbinding een transactie aanvragen.

Daarbij is het nu mogelijk om per dienst al of niet SMS identificatie te gebruiken: de eindgebruiker voert zijn nummer in op een scherm, ontvangt vervolgens een normale sms met daarin een unieke link naar het orderscherm.

Op verzoek van het Loket bieden wij geen Premium SMS orderscherm meer aan maar kan de eindgebruiker te allen tijde via een MCB orderscherm een transactie aanvragen. Als U niet wilt dat de eindgebruiker via Premium SMS gebilled wordt kunt U dit per dienst aangeven. (Daarmee is de mogelijkheid tot het kiezen van een budget- of plus methode komen te vervallen.)

Met vriendelijke groet,

MCB technische ondersteuning

————-

Overview Code of Conduct changes

As of march, 1 the new Code of Conduct Mobile Internet Services has been effectuated. Per April, 1, 2013 the CoC needs to be implemented.

For content providers a few rules have been changed or emphasized. We ask specific attention for Article 5 about contact information and Article 14 and 15 about the use of Nicam symbols.

For other issues relating to screens hosted by us we can confirm that we implemented all rules described in article 14, 15 and 16.

Informative SMS messages have changed. We will take care that all mandatory SMS messages will be sent as described in article 14.7, 16.3, 16,4 and 16.5.

Wifi identification and SMS fallback

For users that use Wifi and are not able to be identified and thus cannot engage in a regular MCB transaction we offer an alternative identification option. Users can be identified by filling in their mobile number on a screen, receiving a normal SMS with a link that leads to the regular MCB order screen.

On request of the “Loket” we do not offer a specific premium SMS order screen any more. Users can always engage in a transaction using the regular MCB order screen. If you do not want end users to be billed by Premium SMS you can indicate this in your service configuration.

If you do not want the user to be billed by premium SMS you can indicate this in your service configuration. (The options for budget and plus methods are now obsolete).

With kind regards,

MCB technical support

Posted in News | Comments Off