Nieuwe gedragscode SMS Dienstverlening

Beste klant,

Er is voor de Gedragscode SMS Dienstverlening een nieuwe versie uitgebracht welke in werking is getreden op 21 mei 2016, met uitzondering van de artikelen 9,10 en 11.

Rekening houdend met de benodigde acties welke noodzakelijk zijn voor de implementatie van deze artikelen, treden deze artikelen in werking op 15 juni 2016.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen welke zijn aangebracht in de nu geldende Gedragscode:

1) Basis registratie voor content providers (artikel 4a, lid 1)

Sinds 1 april 2014 dient elke content provider zich te registreren bij het Loket, tot 21 mei 2016 werd een registratie actief na betaling. Dit is gewijzigd naar:

 

“Als de Stichting overtuigd is van de juistheid van de conform Bijlage 3 aangeleverde gegevens en, indien van toepassing,  de hiervoor bedoelde bijdrage aan de Stichting is voldaan, krijgt de registratie de status actief. De Stichting bericht de Content Provider binnen 3 weken na ontvangst of is voldaan aan de voorwaarden om de registratie de status actief te geven.”

 

2) Leeftijdsgrens (Artikel 5, lid 3)

Voor het bestellen van een Premium SMS-dienst geldt vanaf heden een minimum leeftijd van achttien (18) jaar, tenzij er wordt besteld met toestemming van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van de Eindgebruiker.

 

Dat betekent dat bij gebruik van de templates behorende bij de Reclamecode SMS-Dienstverlening de tekst: “Ben je jonger dan 16? Vraag toestemming aan je ouders” vervangen dient te worden door de tekst: “Ben je jonger dan 18? Vraag toestemming aan je ouders”. Dit dient geïmplementeerd te zijn per 4 juni a.s..

 

Dit dient ook op de plaats waar u uw dienst aanbiedt of promoot aangepast te worden.

 

3) Initiële aanmelding (Artikel 10)

Bij Unieke Shortcodes kan een Abonnementsdienst altijd begonnen en gestopt worden door het zenden van BETALEN (al dan niet voorafgegaan door een keyword), dan wel UIT of STOP, in hoofdletters of kleine letters naar de shortcode. Bijvoorbeeld: men stuurt het woord BETALEN naar shortcode 1234 om een dienst aan te melden en STOP naar shortcode 1234 om een dienst af te melden.

 

Bij Gedeelde Shortcodes dient na de shortcode het keyword gecommuniceerd te worden, eveneens gevolgd door BETALEN dan wel UIT of STOP met een spatie tussen het keyword en BETALEN dan wel UIT of STOP. Bijvoorbeeld: men stuurt de woorden ASTRO BETALEN naar shortcode 1234 om een dienst aan te melden en ASTRO STOP naar shortcode 1234 om een dienst af te melden.

 

Deze aanpassing is bij ons reeds geïmplementeerd en actief.

 

4) Aanmeldbevestiging, welkomstbericht en informatieve berichten (Artikel 11)

§  De aanmeldbevestiging aan de Eindgebruiker bestaat uit 1 SMS-bericht, bevat geen witregels en bevat (uitsluitend) de volgende tekst:

 

“SMS BETALEN naar <shortcode> voor je abonnement op <dienstnaam>. <aantal> items/<periode>, € <bedrag>/<periode>. Je betaalt via je mobiele telefoonrekening. Info: www.<domeinnaam>.nl. Afmelden? SMS stop naar <shortcode>.”

 

Bij gedeelde shortcodes dient voor “ BETALEN” het keyword te worden ingevoegd, derhalve als volgt:

 

“SMS <keyword> BETALEN naar <shortcode> voor je abonnement op <dienstnaam>. <aantal> items/<periode>, € <bedrag>/<periode>. Je betaalt via je mobiele telefoonrekening. Info: www.<domeinnaam>.nl. Afmelden? SMS stop naar <shortcode>.”

 

§  De website waarnaar in de aanmeldbevestiging wordt verwezen dient informatie te bevatten over de helpdesk en het afmelden voor de Abonnementsdienst

§  Nadat de Eindgebruiker een actieve instemming heeft gegeven conform artikel 9 (2), wordt de Abonnementsdienst gestart en ontvangt de Eindgebruiker een welkomstbericht, dat uitsluitend de volgende tekst bevat:

 

“Gratis bericht: je maakt gebruik van <dienstnaam>. De kosten zijn € <bedrag>/<periode>. Voor vragen ga naar www.<domeinnaam>.nl. Info? www.payinfo.nl.”

§  In het geval van een Abonnementsdienst is het niet toegestaan om – in aanvulling op de kosten van de Abonnementsdienst zoals vermeld in de Aanmeldbevestiging – eenmalige kosten in rekening te brengen.

5) Handhaving via het Loket (Artikel 14)

Het indien termijn van een handhaving bij de Commissie Handhaving is verruimd door het Loket.

 

Een dergelijk verzoek wordt binnen 3 maanden na het verstrijken van de in artikel 14 sub e (i) genoemde termijn ingediend. Ingeval van een ernstige overtreding is deze termijn 6 maanden. Ook indien naar het oordeel van het Loket om een andere gegronde reden een uitspraak over de dienstverlening of gedraging(en) van de overtredende Partij gewenst is, bijvoorbeeld vanwege het feit dat de dienstverlening of gedraging bij herhaling niet voldoet aan de Gedragscode, zal het Loket een verzoek tot handhaving indienen bij de Commissie Handhaving. In geval van overtreding van de SMS-Gedragscode binnen 6 maanden na de laatste overtreding, zoals verder bepaald in artikel 15 en 16 van de Gedragscode.

 

6) Boetes en refunds (Artikele 16a)

De SMS-dienstverlener zal op verzoek van het Loket onmiddellijk de uitbetaling opschorten van betalingen die hij verschuldigd is aan de Content Provider en een eventuele boete binnen een termijn van 4 maanden aan de Stichting voldoen door verrekening van de boete met de aan de Content Provider verschuldigde bedragen. Indien de aan de Content Provider verschuldigde bedragen lager zijn dan de financiële verplichtingen die de Commissie aan de Content Provider heeft opgelegd (bijv. boete of refund) dient de SMS-dienstverlener slechts het totaal van de verschuldigde bedragen aan de Stichting te voldoen en blijft de Content Provider verantwoordelijk voor betaling van het resterende bedrag.

Om bovengenoemde boete- en compensatie processen zorgvuldig uit te kunnen voeren, zal de SMS-dienstverlener:

§  Na schriftelijk verzoek van het Loket, maximaal 6 weken voordat het Loket ten aanzien van het handelen van een Content Provider een verzoek tot handhaving bij de Commissie Handhaving indient conform artikel 14 g van de Gedragscode, de aan deze Contentprovider te betalen gelden onmiddellijk opschorten totdat aan het hieronder sub b van dit artikel bepaalde is voldaan. Het Loket dient de Content Provider ervan op de hoogte te stellen dat de SMS-dienstverlener is verzocht betalingen op te schorten.

§  Nadat de Content Provider een opgelegde boete conform artikel 16 lid 4 van de Gedragscode  heeft voldaan, uitvoering heeft gegeven aan een opgelegde sanctie tot compensatie van Eindgebruikers of indien geen boete of sanctie is opgelegd, de opgeschorte betalingen na schriftelijk verzoek van het Loket vrijgeven;

§  Tot een maximum bedrag van € 25.000,- garant staan voor het betalen van de boete en het schadeloos stellen van Eindgebruikers indien naar het oordeel van de Commissie Handhaving sprake is van een ernstige overtreding door een Content Provider.

§  Regelmatig volume-checks doen om vast te stellen of sprake is van uitzonderlijk gedrag op hun netwerk, zodat mogelijke overtredingen van de Gedragscode sneller vastgesteld en beëindigd kunnen worden. Indien uitzonderlijk gedrag wordt geconstateerd, dient de SMS-dienstverlener die onverwijld te melden bij het Loket.

 

In de Gedragscode SMS Dienstverlening zijn naast bovenstaande nog enkele tekstuele wijzigingen aangebracht, welke geen invloed uitoefenen op de werking van de code.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij onze Sales afdeling via compliance@targetmedia.nl of 035-5232540.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.